"Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej." - Henry Ford

Spółka komandytowa – charakterystyka

Spółka komandytowa – charakterystyka

Każda forma prowadzenia działalności gospodarczej ma swoje zalety i wady. Najprostsza z nich to oczywiście działalność gospodarcza jednoosobowa, prowadzona przez osobę fizyczną , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Działalność ta musi być prowadzona przez przedsiębiorcę we własnym imieniu i na własny rachunek. W praktyce oznacza to, że sam musi on ponosić wszelkie ryzyko związane z sytuacją gospodarczą oraz z koniunkturą rynkową. Sam wykonuje otrzymane zlecenia, sam jest sobie szefem. Inne formy działalności na polskim rynku to działalność prowadząca wraz z innymi osobami, czyli spółki. Istnieje kilka ich rodzajów: spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółka akcyjna. Na czym polega spółka komandytowa? Przede wszystkim istotne są tutaj dwa podmioty: komplementariusz i komandytariusz. Pierwszy z nich jest stroną aktywną w spółce, drugi natomiast stanowi stronę pasywną, bierną. W praktyce oznacza to, iż komplementariusz ma świetny pomysł na biznes, an założenie interesu, nie posiada jednak odpowiedniej ilości środków pieniężnych. Natomiast komandytariusz posiada wolne środki, które chciałby w jakiś sposób zainwestować. Spisują więc umowę spółki komandytowej, w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że każda inna forma takiej umowy (choćby w zwykłej formie pisemnej) jest w świetle prawa uznawana za nieważną. Zarządzaniem taką spółką zajmuje się strona aktywna, czyli komplementariusz. Należy jednak zaznaczyć, że w szczególnych wypadkach wymagana jest zgoda także komandytariusza. Niezmierne ważne jest, iż za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada bez ograniczeń, natomiast komandytariusz będzie odpowiadał jedynie do wysokości sumy komandytowej, która jest ustalana w umowie spółki.

czytaj więcej

Spółki akcyjne – charakterystyka

Spółki akcyjne – charakterystyka

Polskie prawo dopuszcza wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z nich, bardzo popularną, a jednocześnie najprostszą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Charakteryzuje się on tym, iż osoba fizyczna (właściciel) prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Sam wykonuje powierzone mu zadania i ponosi wszelkie koszty i ryzyka. Można również wykonywa działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami i wówczas przybiera ona formę spółki. W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje spółek: cywilna, jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Dwie ostatnie to kapitałowe spółki handlowe, jedne z najczęściej wybieranych przez osoby chcące rozpocząć działalność. Spółka akcyjna posiada Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka ta może prowadzić dowolną działalność gospodarczą, która nie jest przez prawo zabroniona. Są również działalności zastrzeżone wyłącznie dla tej formy organizacyjnej, takie jak: towarzystwo funduszy emerytalnych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Spółka zostaje zawiązana, kiedy wszystkie akcje znajdą swoich właścicieli. Mogą być one zwykłe lub uprzywilejowane (co do dywidendy, co do głosu albo co do udziału w likwidowanym przedsiębiorstwie). Akcja nie może mieć wartości nominalnej niższej niż jeden grosz, a kapitał zakładowym spółki akcyjnej wynosi minimum sto tysięcy złotych. Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, do uczestniczenia i głosowania na WZA oraz prawo poboru. Jeżeli akcje zostaną sprzedane po cenie wyższej niż cena nominalna, wówczas tworzą tzw. kapitał zapasowy. Umowa zawarcia spółki to statut sporządzony w formie notarialnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że w świetle prawa każda inna forma umowy tej spółki będzie nieważna.

czytaj więcej

Spółka cywilna

Spółka cywilna

Istnieje wiele rodzajów prowadzenia działalności. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka cywilna, czy komandytowa. Istnieją również takie formy jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, czy komandytowo – akcyjna. Czym charakteryzuje się spółka cywilna? Przede wszystkim jest to podstawowa forma działalności gospodarczej prowadzonej wraz z innymi osobami. Niezbędne są tutaj dwa (lub więcej) podmioty prawa cywilnego. Mogą to być dwie osoby fizyczne, dwóch przedsiębiorców, a także osoba fizyczna i przedsiębiorca. Podmioty te muszą mieć jeden, wspólny cel gospodarczy, który będzie realizowała spółka cywilna. Uczestnicy spółki wnoszą określone wkłady majątkowe. Mogą to być pieniądze, wkłady rzeczowe zwane aportami (mogą to być nieruchomości, środki trwało, papiery wartościowe) mające charakter zbywalny, a także praca świadczona przez wspólników. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają razem, solidarnie do wysokości długów. W praktyce oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty wierzytelności od każdego jednego wspólnika, z jego majątku osobistego. Jest to z pewnością duży minus tego rodzaju działalności z punktu widzenia wspólników spółki jawnej. Natomiast wierzyciel stoi w tej sytuacji w pozycji uprzywilejowanej. Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawa cywilnego. Należy to rozumieć w ten sposób, iż wszelkie wkłady wnoszone przez wspólników nie są własnością spółki, ale stanowią one współwłasność wszystkich wspólników spółki cywilnej. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej trzeba rozważyć wszelkie plusy i minusy takiego przedsięwzięcia i sprawdzić, czy przypadkiem inna forma nie byłaby dla nas odpowiedniejsza. A wybór w polskich formach działalności gospodarczej jest dosyć spory.

czytaj więcej

Wady i zalety własnej działalności

Wady i zalety własnej działalności

Komu z nas nie marzy się własna, świetnie prosperująca firma, bajońskie zarobki i fotel prezesa? Choć mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, niemalże każdy chciałby mieć ich na tyle dużo, aby już więcej nie musieć martwić się o przyszłość. Pozostaje więc pytanie: jak je zdobyć? Odpowiedź jest prosta: oczywiście poprzez ciężką pracę. Występuje tutaj jednak jeszcze jeden dylemat – czy pracować u kogoś, czy może podjąć ryzyko pracując na własny rachunek? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Praca na etat u innego przedsiębiorcy ma z pewnością swoje plusy. Należy do nich bez wątpienia stabilny, regularny, przeważnie comiesięczny dochód. Minus – oczywiście ryzyko związane z utratą posady. Natomiast działalność własna wiąże się z jednej strony ze sporym ryzykiem, z drugiej jednak – w razie sukcesu – z o wiele większą ilością gotówki niż w przypadku zatrudnienia etatowego. Poza tym przedsiębiorca nie musi martwić się o zatrudnienie, bo jak napisał Adam Mickiewicz w „Odzie do młodości” – „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”. Oznacza to, że jest szefem sam dla siebie i jednocześnie sam musi podejmować wszystkie decyzje w firmie – zarówno to bardzo ważne, jak i te mniej istotne. Niestety jest także uzależniony od sytuacji panującej na rynku. Czasem może się zdarzyć, że mimo idealnych umiejętności organizacyjnych, profesjonalizmu i doskonałej znajomości danej branży, przedsiębiorstwo może upaść. Wiąże się to z istotą prowadzenia własnej działalności – ryzykiem. Ponadto właściciel firmy musi przynajmniej poniekąd znać się na dokumentacji związanej z podatkiem VAT, składkami odprowadzanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także na wielu innych sprawach tylko pośrednio związanych z działalnością. Jak widać – na pytanie postawione na początku tego artykułu nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

czytaj więcej